Dự án đã thực hiện về bộ nhận diện thương hiệu

Mockup cho bộ nhận diện thương hiệu của Deketing 1

Dự án bộ nhận diện thương hiệu của Deketing

Deketing's identifier, used for individual porfolio (huutri.co). Two circles represent agency and client. Pink represents creativity - communication, marketing,... Green is for beliefs, technology,... Bộ nhận diện của Deketing, được sử dụng cho cả porfolio cá nhân (huutri.co). Hai hình...

Bạn có thể xem trang này bằng một trong ba ngôn ngữ: English, 한국어 hoặc Tiếng việt (bấm vào để chọn).